Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki rezerwacji wizyt za pośrednictwem strony internetowej: www.fizjofly.pl
 2. Definicje:
  • Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy.
  • Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.fizjofly.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją.
  • Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.fizjofly.pl.
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną.
  • Usługodawca – Ewa Boniecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fizjoterapia Ewa Boniecka, ul. Białostocka 9, 03-748 Warszawa NIP 1251219943 adres e-mail do kontaktu: fizjofly@gmail.com, tel.: 505761061.
 3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.
 5. Pacjent dokonujący rezerwacji w systemie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fizjoterapia Ewa Boniecka ul. Białostocka 9, 03-748 Warszawa , NIP: 1251219943, do celów prowadzenia dokumentacji medycznej.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
  i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłosić reklamację Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości:
  • sms na nr. tel. 505761061
  • lub e-mail na adres fizjofly@gmail.com
 2. Odwołanie wizyty jest możliwe do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę. W przypadku odwołania wizyty w późniejszym czasie zostanie pobrana opłata za wybraną usługę.
 3. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą,
  a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020r.

Zadzwoń